Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
 ประวัติความเป็นมา

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Excellent Energy International Co., Ltd.
ทะเบียนการค้า : 105542011771
วันที่เปิดดำเนินการ
: 15 กุมภาพันธ์ 2542
ที่ตั้งสำนักงาน
: 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : + (662) 201-3466-7
โทรสาร : + (662) 201-3465
Website   http://www.eei.co.th
E-mail address   marketing@eei.co.th

รูปแบบการดำเนินงาน ของ EEI

     บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EEI) คือ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) ซึ่งให้บริการหลักด้านการพัฒนาและจัดการประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Management)แบบครบวงจร EEI มีความเชียวชาญพิเศษด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) และ การจัดการประหยัดพลังงานด้านอื่นๆ รองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และอาคารสำนักงานต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร โดย EEI จะเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบและบริหารโครงการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การควบคุมการติดตั้ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด (M&V)

     EEI ยังรับประกันผลการประหยัดพลังงาน การลงทุน และค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จวบจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาคืนทุน และรับผิดชอบชดเชยหากผลประหยัดดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทำให้เจ้าของโรงงาน/อาคารและผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด (Maximize Profit) และปราศจากความเสี่ยงใดใดจากการลงทุนในโครงการ (Investment Risk Free Solution)

     EEI ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในหลายสาขา และใช้เทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพสูงที่พิสูจน์แล้วจากทั่วโลก

     EEI ได้รับการสนับสนุนจาก พันธมิตร ชั้นนำทั้งในประเทศ และในระดับสากล อาทิเช่น Electric Power Research Institute (EPRI) สถาบันวิจัยด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา, Global Energy Partners LLC (Global) บริษัทวิศวกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา, บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการเงิน รวมทั้ง EEI ยังได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินและกองทุนพลังงานชั้นนำของเอเซียซึ่งบริหารจัดการเงินลงทุนให้แก่สถาบันการเงิน เช่น ADB และ JBIC ทำให้ EEI ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมต่างต่างให้เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการแบบครบวงจรทั้งระบบให้แก่โครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง

นอกจากนี้ EEI ยังถือเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ซึ่งประสบความสำเร็จรายแรกและรายเดียว ของโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทางรัฐบาลไทยและธนาคารโลก ตั้งแต่ปี 2542

 

   ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ESCO ของ EEI
 

 
 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.