Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
  

 

  นายอาทิตย์ เวชกิจ
กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคมที่ปรึกษาด้าน การอนุรักษ์พลังงาน  
 

คุณอาทิตย์เวชกิจ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 โดยผลักดันให้ EEI ได้รับการคัดเลือกในโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก World Bank และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณอาทิตย์ได้พัฒนาองค์กรด้วยความมุ่งมั่นนับแต่นั้นมา

คุณอาทิตย์ เป็นที่รู้จักในนามของผู้เชี่ยวชาญในด้านการประหยัดพลังงานและในวงการบริษัทจัดการพลังงานอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาล พันธมิตร สื่อ รวมทั้งในวงการอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและสากล โดยที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆมากมายตลอดระยะเวลานับจากก่อตั้งองค์กร เป็นเวลากว่า 10 ปี

 

  นายรอน รอดวรรณะ

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสำนักงานส่วนบริหารโครงการและวิศวกรรม 

 

คุณรอน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม , Systems, Control, and Industrial มหาวิทยาลัย Case Western Reserve, Ohio, USA จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการจัดการ มหาวิทยาลัย Case Western Reserve, Ohio, USA

เริ่มทำงานด้านอุสาหกรรมพลังงานที่ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 4 ปี ต่อมาจึงได้ร่วมงานกับ EEI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ในส่วนของการพัฒนาด้านพลังงานสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ EEI คุณรอนทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้พลังงาน ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการสำหรับโรงงานและอาคารพานิชย์ในประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 100 โครงการ นอกจากนั้นยังได้ดูแลการประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 30 โครงการ อีกทั้งยังบริหารจัดการดำเนินโครงการและจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานด้านปฏิบัติการและงานบำรุงรักษาในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จากประสบการณ์ยาวนานในวงการ ปัจจุบัน คุณรอน รอดวรรณะ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านสำนักงานส่วนบริหารโครงการและวิศวกรรม รับผิดชอบในทุกส่วนของการพัฒนาและดำเนินโครงการของบริษัทฯ

 

  นายรวมลาภ อนันตศานต์

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

 

นายรวมลาภ อนันตศานต์ ได้เริ่มทำงานด้านบริหารโครงการและธุรกิจด้านให้คำปรึกษา ก่อนที่จะร่วมงานกับ EEI คุณรวมลาภ ทำงานที่ Accenture Solutions Inc. ซึ่งเป็นองค์กรด้าน IT และธุรกิจการให้คำปรึกษาอันดับต้นๆของโลก จากนั้นจึงได้มาร่วมงานกับคุณอาทิตย์ เมื่อปี 2547 เพื่อช่วยผลักดันให้ EEI เป็นผู้นำในธุรกิจ ESCO ต่อไป โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน Brand ของ EEI รวมทั้งเฟ้นหาโครงการจัดการพลังงานใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น คุณรวมลาภ ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในความเป็นนักการตลาดและผู้พัฒนาธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งในวงการ ESCO ทั้งในประเทศและระดับสากล

 

  นางธัญญธร ยศธำรง

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

 

จบปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคุรุศาสตร์ ในขณะที่เข้าศึกษา มีความตั้งใจ การศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีแบบแผน การเรียนดีเยี่ยม ต่อมาจบ Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้รับประกาศณียบัตรภาควิชาการตลาด จากสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) จากนั้นได้ผ่านการอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์มาอย่างมากมาย อทิเช่น ระบบวินิจฉัยองค์กร , HR for non-HR Manager, TQM Concept, TQM Workshop, เทคนิคการจัดทำ Training Road Map, การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ , Competency - Based HR in Practice, Training Roadmap Technique, ฯลฯ เพื่อนำมาสร้างงาน และพัฒนางานในสายงานทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 
  Company Organization Chart
 
 
 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.