Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
 


บริษัทจัดการพลังงานคืออะไร

บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)
คือ ผู้ให้บริการ (ESCO) ได้แก่ บริษัทประกอบการ ที่ดำเนินการจัดการพลังงาน โดย จะมีสัญญาระหว่างผู้รับบริการ (โรงงาน/อาคาร) ผู้ให้บริการ (ESCO) และแหล่งทุน เช่น สถาบันการเงิน/ธนาคาร (หรือบางครั้งผู้ให้บริการที่มีความพร้อม อาจเป็นทั้งผู้ให้บริการและแหล่งทุนก็ได้)
ESCO จะทำหน้าที่ประเมิน ออกแบบ และลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงอาคาร หรือโรงงานให้สามารถ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนการผลิต โดยสัญญาทั่วไปมีระยะเวลา 4-10 ปี

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้พลังงาน (Energy user)

ได้แก่ ผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น อาคาร โรงงาน ที่มีความต้องการลดการใช้พลังงานลงโดยมี ESCO เป็นผู้รับประกันผลการประหยัด

แหล่งทุน
คือ หน่วยงานที่อนุมัติให้เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับการปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบด้วย สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือบางครั้งอาจเป็น ESCO เองลักษณะการดำเนินการของ ESCO


หน้าที่หลักของบริษัทจัดการพลังงาน คือ


- เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ อาคารหรือโรงงาน
- ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงจัดทำเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการออกแบบทางวิศวกรรม
- จัดหา เตรียมเอกสารเสนอโครงการ
- จัดหา หรือช่วยจัดหาเงินทุนในการดำเนินการ
- บริหารโครงการ
- จัดหาหรือช่วยจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้ง การก่อสร้าง การควบคุม และการซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบ และประเมินผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
- รับประกันผลการประหยัดพลังงาน
- ฝึกอบรมและให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

เงื่อนไขหลักที่จำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่า การประหยัดพลังงานจะมีการดำเนินการอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ก้าวหน้าไปอย่างรูปธรรม ได้แก่
1.ขีดความสามารถของ ESCO
2.สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC)
3.การตรวจวัดและพิสูจน์ผลในการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification : M&V)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thaiesco.org

 
 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.