Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
 


  ในการพัฒนาและจัดการประสิทธิภาพพลังงานใดๆให้ประสบความสำเร็จนั้น EEI จะให้บริการแบบครบวงจร ดังนี้

 
 • ศึกษาศักยภาพการลงทุน
 • ออกแบบทางด้านวิศวกรรม
 • จัดการด้านการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุน
 • ดูแลการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการบริการสัญญากับผู้รับเหมาช่วง
 • ควบคุมดูแลการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
 • จัดการให้เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมทำงาน
 • บริการควบคุมการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • รับประกันผลตอบแทนการลงทุน


EEI สามารถให้บริการได้ทุกประเภทอุตสาหกรรม โดยมองภาพรวมทุกระบบ แล้วเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น

 • Cogeneration System
 • Motor System
 • Boiler System
 • Lighting System
 • Heat Recovery System
 • Refrigeration & HVAC System
 • Solar & Ozone Technology
 • Productivity Improvement
 • HV Substation and MV/LV Industrial Power System and Power Technology


เพราะ EEI มุ่งมั่นที่จะจัดการและบริหารประสิทธิภาพพลังงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบการ โดยมี Best Practice ในการดำเนินธุรกิจอย่างพันธมิตรมืออาชีพ ดังนี้

 • เราดูแลประสิทธิภาพโดยรวม
 • เราใส่ใจในผลกระทบของโคงการต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เราออกแบบระบบทางด้านวิศวกรรมในขนาดที่เหมาะสม
 • เราดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
 • เราประเมินราคาและผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในระยะยาว
 • เราดำเนินโครงการแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการแข่งขัน
 • เรามีระบบในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่ได้มาตรฐานสากล
 • เรามีขั้นตอนในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • เราเสนอทางเลือกด้านการเงินที่ดีและเหมาะสมที่สุด

          นอกจากการจัดการและบริหารงานอย่างมืออาชีพดังข้างต้นแล้ว EEI ยังตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานด้วย ดังนั้น ทีมงานของ EEI ทั้งหมด จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการพลังงาน อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มผลกำไรในการจัดการประสิทธิภาพพลังงานให้กับผู้ประกอบการอย่างสูงสุด

           ที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด เรามุ่งเน้นมิตรภาพทางธุรกิจแบบยั่งยืน และยึดมั่นในความเป็นเจ้าของโครงการ (Ownership) ที่จะเป็นปัจจัยทำให้การพัฒนาโครงการการจัดการประสิทธิภาพพลังงานของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

 
 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.