Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
 

 

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

"EEI เป็นบริษัทจัดการพลังงานอันดับแรกในใจผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารจัดการพลังงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, และพลังงานทดแทน"

พันธกิจ

  1. เราคือผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการโครงการพลังงานให้ได้สำเร็จตามเป้าหมายและมีกำไร ในรูปแบบของบริษัทจัดการพลังงานระดับโลก (Energy Service Company: ESCO) ผ่านบริการที่ดีที่สุดของเราซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ, งานวิศวกรรม, การควบคุมดูแลโครงการในช่วงปฏิบัติการตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการลงทุนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดทุกช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ช่วงพัฒนาโครงการ, ช่วงก่อสร้างและติดตั้ง, จวบจนช่วงปฏิบัติการของโครงการ
  2. เรามุ่งเน้นที่การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและทุกฝ่ายด้วยความเป็นมืออาชีพและบริการที่ซื่อตรง
  3. เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและทุกฝ่าย ผ่านความรับผิดชอบและการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง
  4. เราสรรหาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรคู่ค้าที่มีความสามารถและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน
  5. เราเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.